პროდუქციის დაბრუნების წესი

შეცვლა - დაბრუნება.

პროდუქციის გაცვლა:

ნივთი ექვემდებარება გადაცვლას იმ შემთხვევაში თუ:

  • პროდუქციას გააჩნია ქარხნული წუნი (რომელშიც არ იგულისხმება მექანიკური დაზიანება).

შეკვეთიდან 14 დღის ვადაში გადაწყვიტეთ შეძენილი პროდუქციის გაცვლა სხვა მსგავს მოდელში. ამ დროს გთხოვთ ესტუმროთ ფილიალს, რომელსაც ესტუმრეთ და გააფორმოთ შეძენილი პროდუქციის დაბრუნება.

 

პროდუქციის დაბრუნება

პროდუქცია ექვემდებარება დაბრუნებას ყიდვიდან 14 დღის ვადაში, იმ შემთხვევაში თუ:

  • არ არის დაზიანებული პროდუქციის შეფუთვა, შენარჩუნებული აქვს სასაქონლო იერსახე, სამომხმარებლო თვისებები, ბჟენები, ქარხნული იარლიყები;

პროდუქცია არ იყო გამოყენებული.

 

დაბრუნებას არ ექვემდებარება:

საკაბელო პროდუქცია (მავთულები, გაყვანილობა, კაბელები და ა.შ);

ქიმიური პროდუქტები;

პესტიციდები, აგროქიმიკატები;

ჩამოფასებული პროდუქცია.

 

ყურადღება!

პროდუქციის დაბრუნების დროს აუცილებლად უნდა წარმოადგინოთ შესყიდვის ქვითარი, ან სხვა რაიმე დოკუმენტი რომელიც ადასტურებს გადახდას; ასევე მყიდველის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა.

 

ვადები და პირობები

წარმოადგენს თქვენსა და შპს „VILLANUS BALTIC ვილანუს ბალტიკს“ (შემდგომში შპს „VILLANUS BALTIC ვილანუს ბალტიკი“ ან www.vilagro.ge) შორის დადებულ სავალდებულო ძალის მქონე შეთანხმებას და არეგულირებს თქვენ მიერ www.vilagro.ge ვებ-გვერდის გამოყენებას. vilagro-ს ვებ-გვერდი ან/და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები, მათ შორის ტერმინალ ვესტ თრეიდინგის მიერ მერჩანტებისა და მომხმარებლების მისამართით განხორციელებული ნებისმიერი სახის კომუნიკაცია შემოთავაზებულ მომსახურებებთან დაკავშირებით, შემდგომში ერთობლივად წოდებულია, როგორც www.vilagro.ge -ს პლატფორმა.

ვინაიდან მომხმარებელს აქვთ სურვილი, გახსნან vilagro.ge-ს მიერ ოპერირებად პლატფორმაზე პირადი ანგარიში რათა, შესაბამისად, მომხმარებელმა პლატფორმის მეშვეობით შეიძინოს პროდუქცია. შპს „VILLANUS BALTIC ვილანუს ბალტიკი“ და მომხმარებელი თანხმდებიან დადონ ხელშეკრულება, რომლის საფუძველზეც მოხდება მომხმარებელის მიერ ანგარიშის გახსნა, გამოყენება, vilagro.ge -ს მიერ მის პლატფორმაზე განთავსებული პროდუქციის გაყიდვა და მომხმარებელისთვის მიწოდება, მომხმარებელის მიერ საფასურის გადახდა. გთხოვთ, ვებ-გვერდის გამოყენებამდე ყურადღებით გაეცნოთ წინამდებარე გამოყენების წესებს.

ყველა მომხმარებელი და მერჩანტი, რომელსაც სურს vilagro.ge -ს პლატფორმით სარგებლობა, ვალდებულია დაეთანხმოს და დაიცვას ქვემოთ მოყვანილი წესები და პირობები. vilagro.ge-ის ადმინისტრაცია უფლებას იტოვებს კანონმდებლობის დაცვით, ნებისმიერ დროს ცალმხრივად, ამავე ვებ-გვერდზე გამოქვეყნების გზით, შეიტანოს ცვლილებები ამ პირობებში მომხმარებელისა და მერჩანტის შემდგომი დამატებითი თანხმობის გარეშე.

 

1. ტერმინთა განმარტება

1.1. წინამდებარე პირობებში გამოყენებულ ტერმინებს და განმარტებებს აქვთ ქვემოთ განსაზღვრული მნიშვნელობა, გარდა იმ შემთხვევებისა, თუ დოკუმენტის კონტექსტიდან აშკარად სხვა რამ არ გამომდინარეობს:

1.1.1. ანგარიში - ნიშნავს მომხმარებლის ან მერჩანტის მიერ ვერ-გვერდზე რეგისტრირებულ ანგარიშს.

1.1.2. ავტორიზაცია -  ნიშნავს მომხმარებლის მიერ პირად ანგარიშზე წვდომას და მოიცავს წინამდებარე წესების და პირობების მე-6 მუხლით განსაზღვრულ ნებისმიერ ქმედებას.

1.1.3. გამოყენების წესები - ნიშნავს წინამდებარე წესებს, ნებისმიერ სხვა წესთან ან/და პირობასთან ერთად, რომელსაც ეს გამოყენების წესები შესაბამისი მითითებით მიიჩნევენ ამ წესების ნაწილად და რომლებიც არეგულირებენ მომხმარებელისა და მერჩანტის მიერ პლატფორმაზე წვდომისა და მისი გამოყენების საკითხებს, მათ შორის, დაკავშირებულს ნებისმიერ შინაარსთან, ფუნქციასთან და მომსახურებასთან, რომელიც შეთავაზებულია ვებ-გვერდზე.

1.1.4. ვებ-გვერდი – ნიშნავს vilagro.ge, რომლის მეშვეობითაც ხდება მომსახურების შეთავაზება.

1.1.5. მომხმარებელი (მყიდველი) – იურიდიული ან ფიზიკური პირი, რომელიც აკმაყოფილებს წინამდებარე პირობებით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს და სურს პლატფორმის საშუალებით შეიძინოს მერჩანტის პროდუქცია.

1.1.6. შპს VILLANUS BALTIC ვილანუს ბალტიკი – ჩვენ ან ჩვენი ნიშნავს - Vilagro.ge-ს, რომელიც რეგისტრირებულია და არსებობს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, საიდენტიფიკაციო კოდი 400099415, რეგისტრირებული მისამართი: ქ. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი, მე-16 კმ.

1.1.7. მომხმარებელ(ებ)ი – ნიშნავს Vilagro.ge-ს პლატფორმაზე რეგისტრირებულ მომხმარებელს ან/და მერჩანტს შესაბამისად, ცალ-ცალკე და ერთად;

1.1.8. მხარეები - ნიშნავს შპს VILLANUS BALTIC ვილანუს ბალტიკს და მის მომხმარებლებს.

1.1.9. Vilagro პლატფორმა - შპს VILLANUS BALTIC ვილანუს ბალტიკის მიერ ოპერირებადი პლატფორმა, რომელიც ყოველგვარი შეზღუდვის გარეშე მოიცავს Vilagro.ge-ს ვებ-გვერდს.

1.1.10. ოპერაცია – მომხმარებლის მიერ პირად ანგარიშთან ან/და მომსახურებებთან დაკავშირებით განხორციელებული ნებისმიერი ოპერაცია.

1.1.11. უნივერსალური იდენტიფიკატორები – Vilagro.ge-ს მიერ მომხმარებლისათვის მიწოდებული მონაცემების ერთობლიობა, რომელთა გამოყენებითაც იგი რეგისტრირდება იდენტიფიკაციის სისტემაში და შესაძლებლობა ეძლევა ისარგებლოს vilagro.ge-ს რიგი დისტანციური მომსახურებებით ან/და დისტანციური მომსახურების არხებით.

1.1.12. წვდომის კოდი – ოდები, პაროლები, მომხმარებლის სახელი, საიდენტიფიკაციო კოდი, უნივერსალური იდენტიფიკატორები და/ან სხვა სახის კონფიდენციალური ინფორმაცია, რომელიც შპს VILLANUS BALTIC ვილანუს ბალტიკმა შესაძლოა მიაწოდოს მომხმარებელს ან/და მერჩანტს სხვადასხვა მომსახურებასთან წვდომისათვის.

1.1.13. ხელშეკრულება – მომხმარებლებსა და vilagro.ge-ს შორის გაფორმებული ხელშეკრულება, რომელიც მოიცავს წინამდებარე წესებსა და პირობებს და მის დანართებს, ასეთის არსებობის შემთხვევაში.

1.2. სადაც კონტექსტი ამის საშუალებას იძლევა, მხოლობითი რიცხვის აღმნიშვნელი სიტყვები ნიშნავს მრავლობითს და პირიქით.

 

2. მომხმარებლის ანგარიშის გახსნა და მისი გამოყენება.

მომხმარებლის წესები vilagro.ge სერვისებისთვის:

2.1.1. მომხმარებელი რეგისტრირდება ვებ-გვერდზე vilagro.ge.

2.1.2. რეგისტრაციისთვის მომხმარებელი უთითებს სახელს, გვარს, ელ.ფოსტას და პაროლს, რომელიც იცის მხოლოდ მან და სისტემა არ ინახავს მას ღია სახით, არამედ ინახავს მის ჰეშირებულ ვერსიას, რომელიც არ არის ხელმისაწვდომი არავისთვის გარდა მეპატრონისა.

2.1.3. რეგისტრაციის დასასრულებლად მომხმარებელმა უნდა მონიშნოს ველი, რომ ეთანხმება Vilagro.ge-ს კონფიდენციალურობის პოლიტიკას და მომსახურების პირობებს.

2.1.4. რეგისტრაციის დასრულების შემდეგ მომხმარებელი ვებ გვერდზე ირჩევს მისთვის სასურველ პროდუქტს ან პროდუქტებს და ამატებს მათ კალათაში მათი ყიდვის მიზნით.

2.1.5. ყიდვის დასრულებისთვის მომხმარებელი ყიდვის გვერდზე ავსებს დამატებით ინფორმაციას: პირადი ნომერი, მობილურის ნომერი, ფაქტიური მისამართი, ირჩევს მისთვის სასურველ მიტანის და გადახდის მეთოდებს და ასრულებს ყიდვის პროცედურას.

2.1.6. თუ მომხმარებელს უჩნდება დამატებითი კითხვა vilagro.ge-ს მომსახურების პირობებთან ან მისთვის საინტერესო პროდუქტთან დაკავშირებით იგი უკავშირდება მხარდაჭერის ჯგუფს ტელეფონის ნომერზე: +995595790177 ან ელ.ფოსტაზე info@vilagro.ge.

 

3. იდენტიფიკაციის სისტემაში რეგისტრირებული უნივერსალური იდენტიფიკატორები

3.1. მომხმარებლის სახელი–დისტანციური მომსახურების მისაღებად, ავტორიზაციის განხორციელებისათვის საჭირო, ცენტრალიზებული იდენტიფიკაციის სისტემის მიერ ავტომატურ რეჟიმში განსაზღვრული ერთ-ერთი პარამეტრი, რომელიც უნიკალურია;

3.2. პაროლი – ცენტრალიზებული დისტანციური მომსახურების მისაღებად ავტორიზაციის განხორციელებისათვის საჭირო ერთ-ერთი პარამეტრი, რომელსაც მომხმარებელი თვითონ განსაზღვრავს ცენტრალიზებული იდენტიფიკაციის სისტემაში რეგისტრაციისთანავე, vilagro.ge -ს მიერ შერჩეული დისტანციური მომსახურების არხ(ებ)ის ან კომუნიკაციის სხვა არხის საშუალებით. პაროლი ექვემდებარება შემდგომ განახლებას/ცვლილებას მომხმარებლის სურვილისამებრ.

3.3. მობილური ტელეფონის ნომერი – ტელეფონის ნომერი, რომელზეც მომხმარებელი იღებს ცენტრალიზებული დისტანციური მომსახურებით განსაზღვრული ოპერაციების წარმოებისთვის საჭირო ერთჯერად წვდომის კოდებსა და ერთჯერად პაროლებს (ასეთის არსებობის შემთხვევაში).

3.4. მომხმარებლის პირადი ნომერი/საიდენტიფიკაციო ნომერი.

3.5. მომხმარებლის ელექტრონული ფოსტის მისამართი - ელექტრონული ფოსტის მისამართი, რომელზეც მომხმარებელი/ მერჩანტი იღებს ცენტრალიზებული დისტანციური მომსახურებით განსაზღვრული ოპერაციების წარმოებისთვის საჭირო წვდომის კოდებსა და პაროლებს (ასეთის არსებობის შემთხვევაში). ცენტრალიზებული დისტანციური მომსახურების მისაღებად მომხმარებელს/ მერჩანტს შესაძლოა განესაზღვროს ავტორიზაციის განხორციელების ვალდებულება მარტივი ( სახელისა და პაროლის გამოყენება) ან რთული (სახელის, პაროლისა და ერთჯერადი კოდის გამოყენება) ავტორიზაციის მეთოდით. ავტორიზაციის მეთოდი ყოველი შესაბამისი დისტანციური მომსახურების არხ(ებ)ის/მომსახურებებით სარგებლობისათვის ასევე რეგისტრირდება ცენტრალიზებული იდენტიფიკაციის სისტემაში.

3.6. მომსახურების გაუმჯობესებისა ან/და უსაფრთხოების მიზნებისთვის შპს VILLANUS BALTIC ვილანუს ბალტიკმა შესაძლებელია განსაზღვროს დამატებითი ან განსხვავებული მომხმარებლის იდენტიფიკატორები.

 

4. ავტორიზაცია.

4.1. ანგარიშის რეგისტრაციისა და ვერიფიკაციის შემდეგ, ვებ-გვერდის გამოყენების მიზნით მომხმარებელი გადის ავტორიზაციას.

4.2.ავტორიზაცია ხორციელდება მომხმარებლის უნივერსალური იდენტიფიკატორების საშუალებით.

 

5. მომხმარებელის მიერ სასურველი პროდუქტის შერჩევა, შეკვეთის განთავსება, ყიდვა, მიღება და ტრანზაქციის გაუქმების პირობები

5.1. ავტორიზაციის შემდეგ მომხმარებელი ვებ-გვერდის საშუალებით გადადის მთავარ გვერდზე, საიდანაც მას შეუძლია სხვადასხვა ინფორმაციაზე წვდომა განთავსებული ნავიგაციის ღილაკების მეშვეობით.

5.2. ნავიგაციის ღილაკების საშუალებით მომხმარებელი ირჩევს მისთვის სასურველი პროდუქციის კატეგორიას, რის შემდეგაც მას საშუალება ეძლევა მოახდინოს მონაცემთა ფილტრაცია სასურველი საფასო კატეგორიის, მერჩანტის, პროდუქტის მახასიათებლების ან/და სხვა შეთავაზებული მონაცემის მიხედვით.

5.3. მომხმარებელი „დასტურის“ ღილაკის მონიშვნით ირჩევს და ათავსებს მისთვის სასურველ პროდუქტს საკუთარ კალათაში.

5.4. პროდუქტის კალათაში განთავსების შემდეგ მომხმარებელი გადამისამართდება ანგარიშსწორების გვერდზე, სადაც პროდუქტის ღირებულებას შესაძლოა დაემატოს სხვადასხვა სერვისის მომსახურების საფასური.

5.5. მომხმარებელი Vilagro.ge-ს პლატფორმის საშუალებით შეძენილი პროდუქციის მიღებას შეძლებს წინასწარ განსაზღვრული მიტანის სერვისის წესების მიხედვით.

5.6. მომხმარებელს უფლება აქვს ისარგებლოს შეძენილი ნივთის დაბრუნების უფლებით, თანდართული დაბრუნების პოლიტიკის მიხედვით.

5.7. მომხმარებლის მიერ vilagro.ge-ს პლატფორმის საშუალებით არჩეული ნივთი შეძენილად ითვლება და მომხმარებელს ნივთზე საკუთრების უფლება გადაეცემა მას შემდეგ, რაც ეს ნივთი კომპანიის მიერ მომხმარებელს ან მომხმარებლის მიერ განსაზღვრულ პირს, მომხმარებლის მიერ მითითებულ მიტანის ადგილას ჩაბარდება.

5.8. კომპანია უფლებამოსილია, ცალმხრივად, თავისი შეხედულებისამებრ მოახდინოს მომხმარებლის მიერ განხორციელებული ტრანზაქციის გაუქმება.

5.9. თუ კომპანია გააუქმებს მომხმარებლის მიერ განხორციელებულ ტრანზაქციას, კომპანია ვალდებულია მომხმარებელს დაუბრუნოს იმავე ანგარიშზე და იმავე ოდენობით თანხა, რომელიც მომხმარებელმა გადაიხადა კომპანიის მიერ ტრანზაქციის გაუქმებამდე.

5.10. შეკვეთა შესაძლოა დაკორექტირდეს მომხმარებელთან სატელეფონო კომუნიკაციით და შეკვეთის თანხებს შორის სხვაობის დამატებით ჩამოჭრას ან დაბრუნებას მომხმარებელი ადასტურებს თავისი პროფილიდან „დასტური“-ს ღილაკზე დაჭერით ან შპს VILLANUS BALTIC ვილანუს ბალტიკი-ს ოპერატორთან სატელეფონო საუბრისას.

 

6.  Vilagro.ge-სა და მომხმარებელს შორის ანგარიშსწორება.

6.1. მომხმარებელს შეუძლია ანგარიშსწორება განახორციელოს საკრედიტო ბარათით, რაც მოიცავს წინამდებარე წესებსა და პირობებზე თანხმობას.

6.2. საკრედიტო ბარათით გადახდისას გადარიცხვის მიმღები შპს VILLANUS BALTIC ვილანუს ბალტიკი.

6.3. მომხმარებელი Vilagro.ge-სთან aნგარიშსწორებას ახდენს გადახდის შემდეგი მეთოდებით:

• VISA ,MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS ბარათით საიტზე: www.vilagro.ge

• ინვოისის საფუძველზე თანხის გადარიცხვით

 • ნაღდი ფულის ანგარიშსწორებით შპს VILLANUS BALTIC ვილანუს ბალტიკის მაღაზიაში.

 

7. შპს „Villanus Baltic ვილანუს ბალტიკი“- პასუხისმგებლობის შეზღუდვა

7.1. თქვენ თანხმდებით, რომ თავისუფალი ხართ არჩევანში ისარგებლოთ თუ არა შპს „შპს VILLANUS BALTIC ვილანუს ბალტიკის“ ვებ-გვერდითა და მომსახურებით და ამას აკეთებთ თქვენი შეხედულებით, დისკრეციითა და რისკით.

7.2 შპს VILLANUS BALTIC ვილანუს ბალტიკი უზრუნველყოფს თქვენს წვდომას ვებ-გვერდზე და მომსახურების გაწევას წინამდებარე წესებისა და პირობების შესაბამისად. შპს VILLANUS BALTIC ვილანუს ბალტიკი არ იძლევა გარანტიას, რომ ვებ-გვერდი ან/და მომსახურება იქნება მუდმივად ხელმისაწვდომი ან არ ექნება პროგრამული შეცდომები, ვირუსები ან სხვა შეცდომები.

7.3. „შპს VILLANUS BALTIC ვილანუს ბალტიკი“ პასუხისმგებელია:

7.3.2. მომხმარებლის წინაშე პირად ანგარიშზე ოპერაციების წარმოების სისწორესა და დროულობაზე წინამდებარე პირობებით განსაზღვრული წესებისა და მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

7.3.3. პირად ანგარიშზე წარმოებული ოპერაციების შესახებ ინფორმაციის კონფიდენციალურობაზე, გარდა კანონმდებლობით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.

7.4. შპს „Villanus Baltic ვილანუს ბალტიკი“ არ არის პასუხისმგებელი: 

7.4.1. მომხმარებლის მიერ განხორციელებული ტრანზაქციის ნებისმიერი მიზეზით გაუქმებისას დამდგარი პირდაპირი ან არაპირდაპირი ზიანისთვის.

7.5. წინამდებარე პირობებით განსაზღვრული ვალდებულებების დარღვევა იწვევს წინამდებარე პირობებით და საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებულ პასუხისმგებლობას; მხარეები იღებენ ვალდებულებას აუნაზღაურონ ერთმანეთს მათ მიერ პირობების სრულად ან ნაწილობრივ შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების შედეგად მიყენებული ზიანი (ზარალი) კანონმდებლობით ან/და პირობებით დადგენილი წესით.

 

8. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა და შეწყვეტა

8.1. წინამდებარე წესების და პირობების ძალაში შესვლის შემდგომ ძალაში რჩება მომხმარებლის რეგისტრაციის გაუქმებამდე.

8.2. მომხმარებელის მიერ ამ პირობებით და მის მიერ პროდუქტის შეძენისას, პროდუქტის საფასურის სრულად და ჯეროვნად vilagro.ge-სთვის გადახდა წარმოადგენს მისი ფულადი ვალდებულების შესრულებას. ფულადი ვალდებულების შესრულება არ იწვევს წინამდებარე წესების და პირობების შეწყვეტას.

 

9. მარეგულირებელი კანონმდებლობა და დავების გადაწყვეტის წესი

9.1. წინამდებარე პირობები რეგულირდება და განიმარტება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

9.2. მხარეთა მიერ, პირობების შესრულების ადგილად მიჩნეულია საქართველო.

9.3. ამ პირობებთან ან მის ინტერპრეტაციასთან დაკავშირებული ნებისმიერი დავა ან უთანხმოება გადაწყდება მხარეებს შორის მოლაპარაკების გზით.

9.4. თუ მხარეები 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის განმავლობაში შეთანხმებას ვერ მიაღწევენ მოლაპარაკების გზით, ისინი უპირობოდ თანახმა არიან სურვილის შემთხვევაში მიმართონ მათთვის საქართველოს კანონმდებლობით მინიჭებულ დავის გადაწყვეტის სხვა საშუალებებს.

 

10. წინამდებარე პირობებში ცვლილებების შეტანა

10.1. წინამდებარე პირობები შესაძლებელია დაექვემდებაროს ცვლილებებს. ცვლილებები განხორციელებულ იქნება vilagro.ge-ს მხრიდან მომხმარებლისთვის წინასწარი შეტყობინების გარეშე, თუმცა, პირობებში არსებითი ცვლილების განხორციელების შემთხვევაში, მომხმარებელმა მომსახურების შეუფერხებლად მიღების გასაგრძელებლად ხელმეორედ უნდა განაცხადოს მათზე თანხმობა. პირობების ყოველი არსებითი ცვლილებისას მომხმარებელს ექნება შესაძლებლობა განაცხადოს თანხმობა vilagro.ge ნებისმიერი არხით სარგებლობისას.

 

11. ერთიანი ხელშეკრულება

11.1. წინამდებარე წესები და პირობები, მასთან დაკავშირებულ სხვა ხელშეკრულებებთან ერთად წამოადგენს ერთიან და მთლიან შეთანხმებას ვებ-გვერდთან ან/და სერვისებთან დაკავშირებით და ანაცვლებს ვებ-გვერდთან ან/და სერვისებთან დაკავშირებულ ყველა წინარე და პარალელურ რეჟიმში განხორციელებულ კომუნიკაციას, აღქმას, ასევე წერილობით ან ზეპირ განცხადებებსა და გარანტიებს.

 

12. ნივთის შეძენა და მიღების წესი

12.1. მომხმარებელი vilagro.ge-ს პლატფორმის საშუალებით შეძენილი პროდუქციის მიღებას შეძლებს წინასწარ განსაზღვრული მიტანის სერვისის წესების მიხედვით შპს „Villanus Baltic ვილანუს ბალტიკი“-ს მაღაზიიდან.

12.2. შეძენილი პროდუქტის მიმღები/ჩამბარებელი შეიძლება იყოს:

12.2.1. თავად შემძენი (მომხმარებელი) პირადად;

12.2.2. მომხმარებლის მიერ მითითებული ნებისმიერი სხვა პირი.

12.3. თუ მომხმარებელი არ იბარებს შეძენილ პროდუქტს პირადად და სურს, რომ მის ნაცვლად ჩაიბაროს სხვა პირმა, ასეთ შემთხვევაში, მან vilagro.ge -ს უნდა მიაწოდოს ჩამბარებლის პირადი მონაცემები, კერძოდ, სახელი, გვარი, პირადი ნომერი და მისამართი, რათა vilagro.ge -მ მოახდინოს ჩამბარებლის სწორად იდენტიფიცირება და პროდუქტის ჩაბარება.

12.4. მომხმარებელის მიერ პროდუქტის განვადებით შეძენის შემთხვევაში, შეძენილი პროდუქტის ჩაბარება vilagro.ge -ს მიერ ხდება მხოლოდ მომხმარებელზე.

12.5. შპს „Villanus Baltic ვილანუს ბალტიკი“  უფლებას იტოვებს ნებისმიერ დროს გააუქმოს მომხმარებლის მიერ განხორციელებული შეკვეთა.

 

15. ნივთის უპირობოდ დაბრუნების/შეცვლის პოლიტიკა

15.1. გთხოვთ, ყურადღებით გაეცნოთ vilagro.ge -ს ნივთის დაბრუნების პოლიტიკას. ჩვენს ვებ-გვერდზე - vilagro.ge -ზე შესვლით და ვებ-გვერდით სარგებლობით თქვენ ადასტურებთ, რომ გაეცანით და ეთანხმებით ნივთის დაბრუნების პოლიტიკას და ჩვენი ვებ-გვერდით სარგებლობის ყველა პირობას.

To guarantee customer satisfaction, we offer free returns on products that for some reason did not meet our customer's expectations. To return the product, contact us by phone or e-mail.

E-mail: info@vilagro.ge

Tel. 595 79 01 77